ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2558

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันนี้ (7 ม.ค.2558) เวลา 10.00 น. ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นางชวลี โอสุคนธ์ทิพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ" โดยมีนางสุลักขณา ชิ้นศุภร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี นายนภดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ ปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งคนพิการเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากลตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา สำหรับประเทศไทยในฐานะที่ได้เป็นประเทศสมาชิกได้ให้ความสำคัญกับคนพิการและได้ดำเนินกิจกรรมงานด้านต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์และเสมอภาคและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคนพิการและบุคคลทั่วไปในสังคม รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพและสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกๆ ด้าน ซึ่ง ณ ปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีมีคนพิการที่จดทะเบียนแล้ว 17,294 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

สำหรับในปี 2557 นี้ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเครือข่ายคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2557 ภายใต้ชื่อ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ" ซึ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ, การสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการทำงานของคนพิการ และการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ” กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบรถโยกสำหรับคนพิการ, การมอบประกาศเกียรติคุณยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการ ที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ ในระดับจังหวัด, การแสดงศักยภาพของคนพิการ การแสดงของเด็กพิการ การประกวดร้องเพลง, กิจกรรมนันทนาการ การจับของขวัญรางวัล, การจัดนิทรรศการและงานบริการสำหรับคนพิการและแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ของคนพิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก