ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุกรมการแพทย์จะให้ผู้พิการได้รับบริการอย่างทั่วถึงในปี 2558

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

นายแพทย์ สุพรรณ ศรีธรรมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้พิการในปีนี้ว่า กรมการแพทย์ วางแผนช่วยเหลือผู้พิการขาขาดทั่วประเทศ ให้มีขาเทียมใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกหน่วยในแต่ละจังหวัด จะช่วยกระตุ้นให้แต่ละจังหวัด สำรวจหาข้อมูล จำนวนผู้พิการขาขาดช่วยเหลือไปแล้วเท่าไหร่ และยังเหลืออีกจำนวนเท่าใดที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ กรมการแพทย์มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำขาเทียม มีรถเคลื่อนที่ มีเครื่องมืออุปกรณ์ทำขาเทียมแก่ผู้พิการ การออกหน่วยแต่ละครั้งจะบริการซ่อมแซมขาเทียม และทำขาเทียมใหม่มอบให้ผู้พิการที่ยังไม่มีขาเทียม การลงพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้ สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลในจังหวัดตื่นตัวให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่ กรมการแพทย์จะนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะพยายามส่งเสริมให้หน่วยกายอุปกรณ์ของโรงพยาบาลทุกจังหวัด มีความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนให้ทั่วถึง

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีองค์การ มูลนิธิการกุศล ที่ทำงานเพื่อสังคม เข้ามาช่วยเหลือ กรมการแพทย์ ดูแลช่วยเหลือผู้พิการ เพราะผู้พิการมีหลายประเภท ขาขาด แขนขาด ผู้พิการทางตา หู สมอง ฝากถึงผู้พิการทั่วประเทศว่า ขอให้ไปขึ้นทะเบียนคนพิการกับหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าเป็นคนพิการประเภทใดใน 7 ประเภทที่รัฐบาลดูแล เพื่อรับสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้ง เบี้ยยังชีพ อุปกรณ์ช่วยเหลือ และในเรื่องสุขภาพของผู้พิการ กรมการแพทย์ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นแกนหลักดูแลผู้พิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก