ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดแพร่จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

จังหวัดแพร่จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 เพื่อให้คนพิการได้รับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า

เช้าวันนี้ ( 26 ธ.ค. 57 ) จังหวัดแพร่โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแพร่ สภาคนพิการทุกประเภท และหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายงานด้านคนพิการประจำจังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดแพร่ ประจำปี 2557 เพื่อให้คนพิการได้รับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป และเพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคม เท่าเทียมกับคนทั่วไป

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีนายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่คนพิการต้นแบบจังหวัดแพร่ ประจำปี 2557 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อคนพิการ มอบทุนการศึกษา มอบเงินปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อเป้นของขวัญปีใหม่แก่คนพิการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก