ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เด็กพิเศษ และผู้ปกครอง ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลา เข้า “ค่ายบูรณาการทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือ“ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ให้ช่วยเหลือตนเองได้

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (11 ธ.ค. 57) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลา ได้จัดกิจกรรม โครงการ “ค่ายบูรณาการทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือ” ขึ้นที่ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลา ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา เพื่อเพิ่มพูนทักษะชีวิต โดยใช้แนวทางของลูกเสือมาประยุกต์ และบูรณาการทำให้เด็กพิการ และผู้ปกครองเกิดทักษะ และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น โดยมี นายสามารถ วราดิศรัย ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม 

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรม 8 ฐานการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่เด็กพิเศษ โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลา จำนวน 100 คน ร่วมในกิจกรรม โดยกิจกรรมในแต่ละฐานได้สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กพิเศษและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง

นายเกษมสุข พสุนธราราม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 ยะลา กล่าวว่า การจัดโครงการ ค่ายบูรณาการทักษะชีวิตเด็กพิการแบบลูกเสือนี้ ได้บูรณาการเลียนแบบกิจกรรมลูกเสือมาเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเด็กพิการ โดยสามารถเลือกรูปแบบการบริการฟื้นฟูที่เหมาะสมกับความพิการ จำเป็นของแต่ละบุคคล ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตตามอิสระ ได้อย่างมีคุณภาพให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยครอบครัวและชุมชนจะเป็นบุคคลที่มีบทบาทและหน้าที่ และมีความสำคัญในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการทุกประเภท

โดยได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ ในทักษะชีวิต แนวกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้เด็กพิการ สามารถปฎิบัติได้จริง อยู่สังคมได้อย่างมีความสุข และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องและมีคุณภาพต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก