ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงแรงงาน เร่งสร้างงานให้ผู้พิการ พร้อมแก้กฎหมายจ้างผู้พิการเข้าทำงาน หลังนายจ้างมีความต้องการแรงงาน เพียง 3 หมื่นคน

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

นายนพดล กรรณิกา ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมการส่งเสริมการจ้างผู้พิการ โดยมีผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สถานประกอบการ และตัวแทนผู้พิการ เข้าร่วม ว่า ที่ประชุมฯ มีการหารือถึงการมีงานทำของคนพิการ ตามนโยบายของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยเน้นแนวทางให้ผู้พิการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการแต่ทำงานอยู่ที่บ้าน ลดปัญหาการเดินทางเนื่องจากระบบสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอรวมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย และได้รับการคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคม

ทั้งนี้ ในฐานข้อมูลปัจจุบัน ผู้พิการ 1.5 ล้านคน เป็นวัยทำงาน 700,000 คน ในจำนวนนี้มีศักยภาพทำงานได้จริง 500,000 คน โดยปัจจุบันนายจ้างมีความต้องการจ้างผู้พิการจำนวน 30,000 คน ขณะที่ผู้พิการเสนอให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้พิการให้มากขึ้น และพัฒนาระบบขนส่งสำหรับคนพิการโดยเร็ว ซึ่งกระทรวงแรงงานจะเร่งให้มีการจ้างงานและแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคจากการจ้างงานและการทำงานของผู้พิการ โดยเร็ว

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก