ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ ประจำปี 2557

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันนี้ (9 ธันวาคม 2557) เวลา 11.00 น. ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปัตตานี นายวีรพงค์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ให้แก่ เด็กออทิสติกและเด็กพิการใน จ.ปัตตานี จำนวน 128 ราย 128 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาท) พร้อมอ่านพระดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากนั้นผู้ปกครองที่รับมอบทุน ได้อ่านคำสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ โดยได้ทำพิธีรับมอบทุนหน้าพระรูป ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงมีพระเมตตาประทานทุน ให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ เช่น การใช้สำหรับจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน การจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การศึกษา จัดซื้อสื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก เป็นต้น

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า การมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่มฯ ครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องปีที่ 6 ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษา ที่มีต่อการดำรงชีวิตของเด็กพิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข โดยการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า นับเป็นภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การมอบทุนดังกล่าว จึงเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก