ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จ.กาญจนบุรี

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำเงินไปใช้ในการศึกษาและค่ารักษาพยาบาลค่าใช้จ่ายในความจำเป็นของเด็กออทิสติกและเด็กพิการ

วันนี้ (9 ธ.ค. 57) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธีฯ

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่มทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อนตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่ม เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2548 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิและได้รับการรับรองเป็นองค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์ ลำดับที่ 573 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548

สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจน ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 และในปีการศึกษา 2557 ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา ทั้งหมด 130 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 650,000 โดยผู้เข้ารับทุนทั้งหมดซึ่งเป็นเด็กออทิสติกและเด็กพิการได้เข้ารับประทานทุนต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการศึกษาการรักษาพยาบาลและความจำเป็นอื่นๆ ทั้งนี้การใช้จ่ายทุนที่ได้รับดังกล่าว จะมีคณะกรรมการการติดตามการใช้จ่าย พร้อมกับรายงานการใช้เงินต่อมูลนิธิคุณพุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามพระประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก