ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กออทิสติกในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันนี้ ( 8 ธ.ค.2557 ) ที่หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก ได้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 122 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 610,000 บาท โดยมีนายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนประทานการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานฯ ทรงจัดตั้งโครงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการขึ้น เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการศึกษาตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยทรงจัดสรรทุนการศึกษาตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยทรงจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท ที่มีฐานะยากจนขาดทุนทรัพย์ในด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเด็กพิการในจังหวัดตาก ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยปีการศึกษา 2557 นี้ ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาทั้งสิ้น 122 ทุน ทุนละ 5000 บาท รวมเป็นเงิน 610,000 บาท

หลังจากเสร็จพิธีการมอบทุน นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เชิญพระราชดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ที่มีให้แก่ผู้เข้ารับทุน ซึ่งผู้เข้ารับประทานทุนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตา ทรงประทานทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับประทานทุนในครั้งนี้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก