ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 119 ทุน

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันนี้ (8 ธ.ค. 57) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2557 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมีนางพิมพร ขอศานติวิชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ นายไสว พรหมจินดา นายกสภาคมผู้พิการทุกประเภทจังหวัดภูเก็ต ผู้ปกครอง และนักเรียนผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 119 ทุน เข้าร่วม

นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการ ในมูลนิธิคุณพุ่ม ว่าสืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กพิการทุกประประเภท ซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2550 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัดมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ ในจังหวัดนั้นๆ

ด้านนายนิสิต จันทร์ สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้อัญเชิญพระราชดำรัส ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม มายังผู้รับทุนการศึกษา ใจความว่า “ผู้รับทุนการศึกษาทุกท่าน ข้าพเจ้าขอแสดงความดีใจกับผู้ได้รับทุน การศึกษา จากมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2557 ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด ให้กับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานของท่าน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุนการศึกษา จึงเป็นส่วนที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านได้ในระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่าน มีความอดทน มุ่งมั่น ในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข"

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก