ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในมูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันนี้ 8 ธันวาคม 2557 (เวลา 10.30 น.) นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในมูลนิธิคุณพุ่ม ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงจัดตั้งโครงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการขึ้น เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยทรงจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะยากจนขาดทุนทรัพย์ในด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเด็กพิการในเขตจังหวัดตาก ได้รับการสนับสนุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่มมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน โดยปีการศึกษา 2557 นี้ ได้รับจัดสรรทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 122 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 610,000 (หกแสนหนึ่งหมื่นบาท)

โดยผู้รับทุนเป็นนักเรียนพิการที่รับบริการพัฒนาศักยภาพ สังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากสาขาแม่สอด นักเรียนร่วมสังกัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก นักเรียนพิการที่เรียนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 เขต 2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก