ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน นำอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 โดยมีนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดน่าน เป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท.และรัฐวิสาหกิจ ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เดิม ชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นสถานศึกษา ที่ได้จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษา โดยรัฐจัดงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานทั้งหมดในด้านจัดบริการหอพัก อาหาร การรักษาพยาบาล เครื่องแต่งกายตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่าย มีพื้นที่ ทั้งหมด 147 ไร่ 3 งาน 17.2 ตารางวา และเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โรงเรียนได้รับพระมหากรรุณาธิคุณรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 มีนักเรียนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 924 คน และบุคลากรครู พนักงาน ลูกจ้าง ครูแลกเปลี่ยนต่างชาติ และครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการ รวมจำนวน 100 คน และปัจจุบันมีจ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

ปัจจุบันโรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ โดยนำหลักการโรงเรียนวิถีพุทธเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข ซึ่งการรับมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หาที่เปรียบมิได้

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก