ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในชัยนาท

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันนี้ (12 พ.ย.57) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม หน้าพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภทเพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลาน ผู้พิการ ให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยปีนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน 103 ทุน รวมเป็นเงิน 515,000 บาท ซึ่งผู้แทนที่เข้ารับประทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม ได้กล่าวคำสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พร้อมทั้งให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มทุกท่าน ขอให้นำทุนการศึกษานี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลาน ที่มีความต้องการพิเศษ และขอให้มีกำลังใจ มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก