ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.ประจวบ มอบทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาประจำปี แก่เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานในพิธีได้นำผู้เข้ารับประทานทุนฯ เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีนายกเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ร่วมพิธี

นางวัฒนาพร วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ กล่าวรายงาน ถึงโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ด้วยพระอัจฉริยภาพจากการทรงพัฒนาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของผสกนิกรชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ควบคู่ไปกับพระปรีชาสามารถและความเข้าใจในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงเล็งเห็นว่า บุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม อีกทั้งยังทรงห่วงใยเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มสำหรับจดทะเบียนก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง คนดีมีคุณธรรม และยังสนับสนุนผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษ และในอีกหลาย ๆ ด้าน

ด้านนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ ในการบริหารครอบครัวเรา ขอให้มีกำลังใจ คิดในสิ่งที่ดี ก็จะได้รับผลดี และขอให้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ดูแลพสกนิกรชาวไทยให้อยู่ร่วมเย็นเป็นสุขตลอดมาจนถึงทุกวันนี้

สำหรับปีนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการจัดสรรจำนวนทุนการศึกษา ทั้งสิ้น 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 515,000 บาท โดยผู้แทนผู้เข้ารับประทานทุนฯ ได้กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า จะนำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก