ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บอร์ด กอศ. เห็นชอบหลักสูตรกายอุปกรณ์โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2558 พร้อมยืนยันผู้ที่จบหลักสูตรจะมีงานทำทุกคน

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ กอศ. เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ประชุมได้เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ.2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ ตามที่วิทยาลัยเทคนิค (วท.) เชียงใหม่ และมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสำหรับใช้จัดการเรียนการสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับเทคนิคด้านกายอุปกรณ์ของประเทศ สำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เสนอมานั้น จะเป็นระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จะรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพด้านวิศวกรรม ขณะที่มูลนิธิขาเทียมฯ จะรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพเฉพาะ และทักษะวิชาชีพเลือก

นายชัยพฤกษ์ กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้มูลนิธิขาเทียมฯ ผลิตนักศึกษาด้านกายอุปกรณ์โดยเฉพาะขาเทียม เพื่อรองรับต่อความต้องการในปัจจุบัน ดังนั้นทางมูลนิธิขาเทียมฯ จึงร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา เมื่อหลักสูตรแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ จึงเสนอให้บอร์ดกอศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรดังกล่าวจะเริ่มในปีการศึกษา 2558 โดยเปิดรับผู้เรียนสาขาช่างกล ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาชีพพื้นฐาน อาทิ ความรู้พื้นฐานทางวิชาแพทย์ เทคโนโลยีกายอุปกรณ์ และจิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ ทักษะวิชาชีพเฉพาะ อาทิ แขนเทียม ขาเทียมระดับใต้เข่า ขาเทียมระดับเหนือเข่า กายอุปกรณ์เสริมสำหรับเท้า หรือกายอุปกรณ์เสริมสำหรับกระดูกสันหลัง และทักษะวิชาชีพเลือก อาทิ งานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนกายอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีมือกล เป็นต้น โดยเมื่อจบการศึกษาทุกคนจะมีงานทำ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก