ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดเชียงราย ประชุมหารือเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 เชียงรายเกมส์

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 เชียงรายเกมส์ เป็นครั้งที่ 2 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายนิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกีฬากรมพลศึกษา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 เชียงรายเกมส์ เป็นครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ซึ่งทางจังหวัดเชียงราย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดการแข่งขันฯ ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เพื่อให้การดำเนินงานการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 เชียงรายเกมส์ ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯขึ้น ระหว่าวงวันที่ 23 – 31 มกราคม 2558 ในปีหน้านี้

โดยกรมพลศึกษาได้ออกประกาศกรมพลศึกษา เรื่องการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 เชียงรายเกมส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมใก้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารายาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ จนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ โดยสนองตอบยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน นีนทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา และอื่นๆอีกมากมายต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก