ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จ.สมุทรปราการจัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2557

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดสมุทรปราการ

นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงพระเมตตาประทานทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในปี 2557 มูลนิธิคุณพุ่ม จัดสรรทุนการศึกษาให้เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 103 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 515,000 บาท และได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมจากพระโสภณพัฒนาการ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 ทุน พระอุดมประชาทร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี จำนวน 5 ทุน และ และคุณวนิดา ประจันสี จำนวน 1 ทุน

สำหรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก