ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เนคเทค สวทช. เร่งจัดทำโซนนิ่งการเกษตรและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นผลงานด่วนปี 2558 พร้อมปรับการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

เนคเทค สวทช. ตั้งเป้าจัดทำโซนนิ่งการเกษตร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นผลงานเร่งด่วน ภายใน 1 ปี พร้อมปรับการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า ภารกิจเร่งด่วนหลังรับตำแหน่งผู้อำนวยการเนคเทคภายใน 1 ปีนับจากนี้ คือ

การร่วมขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยระบบข้อมูลดิจิตอลทั้งประเทศ การจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตร ด้วยการคำนวณความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ และให้สมดุลกับพื้นที่ ความต้องการในตลาดเพื่อให้เกิดมูลค่าทางการเกษตร รวมถึงวิเคราะห์ความเหมาะสมว่า พื้นที่นั้นๆ เหมาะสมกับพืชที่ปลูกอยู่หรือไม่ และควรปลูกพืชชนิดใดทดแทน การจัดทำ E-Learning ด้วยการจัดทำคลังข้อมูลความรู้ขนาดใหญ่ให้ครู อาจารย์ นักวิชาการร่วมแบ่งปันข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆ และให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ได้ ส่วนด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การใช้การเอ็กเรย์ในระบบ 3 มิติ เพื่อการสร้างแบบจำลองการรักษาโรคและความพิการ โดยจะเป็นการทำงานควบคู่และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน

สำหรับเป้าหมายการส่งเสริมการวิจัยนับจากนี้ จะเน้นความใหม่ของงานวิจัยที่สามารถเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนให้ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับสากล และผลักดันผลงานวิจัยที่ดำเนินการอยู่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก