ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

วันนี้ (5 พ.ย.57) เวลา 10.00 น. นายชัช กิตตินภดล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นำเงินสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มฯ ประจำปีการศึกษา 2557 มอบให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 105 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 525,000 บาท โดยมีนางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครูพี่เลี้ยง เพื่อนนักเรียน และผู้ปกครองของเด็กผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบทุนการศึกษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความปลื้มปิติแก่เด็กที่ได้รับประทานทุนอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลมีความบกพร่องในการเรียนรู้ สมควรจะได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจึงทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้ครอบครัวและผู้ปกครองได้นำเงินสนับสนุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ให้ตรงกับความต้องการตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ทั้งนี้เพื่อเป็นการมอบโอกาสให้กับเยาวชนผู้พิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางกาย ทางความคิด สติปัญญา ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน และสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น มูลนิธิคุณพุ่ม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส ได้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยจัดสรรงบประมาณมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยประสานงาน และดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการรับทุน การใช้ทุนและการติดตามผลของผู้ได้รับทุนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 717 ทุน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก