ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ผู้สูงอายุสนใจยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ เป็นจำนวนมาก โดยเทศบาลนครตรัง เปิดให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ตั้งโต๊ะเปิดยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครตรังตามทะเบียนบ้าน 3. มีอายุ 59 ปีขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2498 (ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้น เกิดวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) 4. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ ยกเว้นกรณีผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยความพิการหรือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว หากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ก็สามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้

พร้อมแสดงหลักฐานดังนี้ 1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้องสำเนา จำนวน 1 ชุด 2.ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (หากในกรณีมีความจำเป็นที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ผู้สูงอายุอาจมอบหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนได้) มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-7521-1999

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก