ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พม.จัด ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

พม.จัด ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2557 ขณะที่มีมติเห็นชอบอนุมัติ 2 โครงการใหญ่ สร้างงานสร้างอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 2/2557 โดยมี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยพลตำรวจเอกอดุลย์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณากรอบวงเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เกินกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งได้มีการเสนอโครงการสร้างงานสร้างรายได้ ฝึกอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชนบท โดยในที่ประชุมมีมิติเห็นชอบ ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้ดำเนินโครงการบูรณาการระบบการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพและการมีงานทำอย่างทั่วถึง รวมทั้งเกิดระบบการส่งเสริมอาชีพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรคนพิการ ทั้งนี้ พก. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีผู้อำนวยการ พก. เป็นประธาน และผู้แทนหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรคนพิการร่วมเป็นกรรมการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบอนุมัติโครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ตามที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้เสนอกรอบวงเงินจำนวน 49,960,000 บาท ซึ่งมีเป้าหมายการปรับสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการ จำนวน 2,498 หลัง

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้เห็นถึงความสำคัญของคนพิการ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก