ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก กำหนดมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก กำหนดมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราชในพื้นที่อำเภอทุ่งสง และ ร่อนพิบูลย์ จำนวน 1,950 ชุด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงห่วงใยราษฎรชาวนครศรีธรรมราช ที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่อำเภอทุ่งสง และอำเภอร่อนพิบูลย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดให้นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยากสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่น้ำป่าไหลหลากและประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน สำหรับประชาชน 1,950 ถุง พระภิกษุ 100 ถุง และข้าว Riceberry เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ไปมอบให้ผู้ประสบภัย ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 3 จุด คือ

จุดที่ 1 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านกงหรา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโร อ.ทุ่งสง ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 20 ชุด มอบแก่คนชรา คนพิการ จำนวน 20 ชุด และมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในตำบลเขาโร จำนวน 500 ชุด และมอบข้าว Riceberry เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) แก่สตรีมีครรภ์ จำนวน 10 ราย

จุดที่ 2 เวลา 10.50 น. ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านอ่าวมัน หมู่ที่ 6 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 20 ชุด มอบแก่คนชรา คนพิการ จำนวน 20 ชุด และมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในตำบลเขาขาว จำนวน 400 ชุด และมอบข้าว Riceberry เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) แก่สตรีมีครรภ์ จำนวน 10 ราย และ

จุดที่ 3 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านขุนพัง หมู่ที่ 8 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ ผู้แทนพระองค์ประกอบพิธี อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 20 ชุด มอบแก่คนชรา คนพิการ จำนวน 20 ชุด และมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในตำบลเขาขาว จำนวน 400 ชุด และมอบข้าว Riceberry เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) แก่สตรีมีครรภ์ จำนวน 10 ราย

จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก