ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลนครอุบลราชธานี จะดำเนินการเปิดรับคำขอขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

วันที่ลงข่าว: 30/01/15

เทศบาลนครอุบลราชธานี จะดำเนินการเปิดรับคำขอขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ยื่นคำขอเบี้ยยังชีพ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนคร กล่าวว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี จะดำเนินการเปิดรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยเปิดรับขึ้นทะเบียนในระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ บริเวณชั้นล่างอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยมีคุณสมบัติ

ดังต่อไปนี้ 1. ผู้สูงอายุ มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2498 และมีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ผู้พิการ มีสัญชาติไทย ต้องมีสมุดประจำตัวผู้พิการและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

3. ผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีใบรับรองแพทย์ซึ่งยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครอุบลราชธานี 045-246060 – 2 ต่อ 183

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก