ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หลายภาคส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์เรียนรู้แก้จน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

หลายภาคส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์เรียนรู้แก้จน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่อุทยานเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และคณะผู้บริหาร ร่วมกันเปิดศูนย์การเรียนรู้การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม หรือ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ มูลนิธิตะวันฉายเพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการทางศีรษะและใบหน้า ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด โครงการแปลงเกษตรสาธิต 1 ไร่ 1 ล้าน แก้จน เพื่อพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัวผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมถึงภาคสังคม และผู้ที่สนใจ อีกทั้งสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ขจัดและแก้ไขปัญหาความยากจน

ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ กล่าวว่า การเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมเติมพลังและรอยยิ้มให้กับครอบครัวผู้ป่วย ให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้ส่งเสริมการปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ ตามความต้องการในท้องตลาด

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก