ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กกต. ร่วมกับ ศธ. จัดทำหลักสูตรพิเศษโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำหลักสูตรพิเศษโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สร้างจิตสำนึกเยาวชนไทยให้ความสำคัญระบอบประชาธิปไตยไทย

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดทำโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จัดทำหลักสูตรพิเศษของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนของลูกเสือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. และสถาบันศึกษาเอกชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมประชาธิปไตย และการสร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือได้ตระหนักถึงความสำคัญ โดยภารกิจของลูกเสืออาสาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะทำหน้าที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในวันไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง รวมถึงทำหน้าที่ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวอีกว่า จากการดำเนินการที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีการจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ทุกจังหวัด มีลูกเสือ กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยทั่วประเทศจำนวน 50,000 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำความรู้ชั้นสูง จำนวน 5,000 คน และเชื่อว่า ในอนาคตเยาวนที่ผ่านการฝึกอบรม จะเป็นเยาวชนที่ดีในวิถีประชาธิปไตย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก