ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศบาลเมืองมหาสารคามออกเยี่ยมผู้พิการพร้อมมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้พิการ

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ออกเยี่ยมผู้พิการพร้อมมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้พิการ ตามโครงการมอบบ้านเติมรัก SCB บ้านต้นแบบสำหรับผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการผู้พิการสุขภาพดีตามวิถีเพื่อนช่วยเพื่อน

ที่ชุมชนอุทัยทิศ 1 เมื่อวานนี้(วันที่ 17 กรกฎาคม) เวลา 14.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ออกเยี่ยมผู้พิการพร้อมมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้พิการ ตามโครงการมอบบ้านเติมรัก SCB บ้านต้นแบบสำหรับผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการผู้พิการสุขภาพดีตามวิถีเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีผศ.ดร. สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จากศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองอุทัยทิศ ร่วมในการมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้พิการตามโครงการดังกล่าวด้วย

สืบเนื่องจากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ประกอบกับคนพิการในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัย มีความเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิต ขาดการสนับสนุนในหลายด้าน จึงสมควรต้องได้รับการดูแลด้านต่าง ๆ ให้เหมาสมและเท่าเทียมกับคนทั่วไป เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพิ่มความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจผู้พิการ นายแพทย์กิตติ ศักดิ์ คณาวัสดิ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองอุทัยทิศ จึงได้ออกเยี่ยมนายทองสุข พิมพ์มหา ชุมชนอุทัยทิศ 1 ผู้พิการนั่งรถเข็นช่วยเหลือตนเองได้น้อย พร้อมทั้งมอบเงินค่าก่อสร้างบ้านให้ช่างผู้ดำเนินการก่อสร้างด้วย ในการออกเยี่ยมและมอบเงินช่างผู้สร้างบ้านครั้งนี้ทางคณะผู้ออกเยี่ยมได้สอบถามถึงปัญหาการดำรงชีวิตของผู้ป่วยเพื่อจะหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก