ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาชาดขอนแก่นจัดโครงการเพื่อประชาชนผู้ยากไร้ช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดาร

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

นางพิมพ์วิมล ถาวรสถิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าในปี 2557 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นจัดทำโครงการเพื่อประชาชนผู้ยากไร้ นำเงินรายได้จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาและการจัดงานกาชาด คืนสู่ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นทั้ง 26 อำเภอ เน้นการช่วยเหลือผู้ยากไร้และเป็นคนดีของสังคม เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ ผู้พิการและราษฎรที่ประสบภัยแล้ง รวม 4 โครงการเป็นเงิน 3,758,600 บาท 1.โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษาและส่งเสริมทักษะด้วยสันทนาการให้แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 26 อำเภอๆ ละ 1 โรงเรียน รวม 26 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 488,000 บาท 2.โครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ สร้างเฮือนกาชาด (ปีที่ 2) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557 โดยสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวที่ยากจนและเป็นคนดีของสังคมที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้มีบ้านที่มั่นคง จำนวน 26 อำเภอ อำเภอละ 1 หลัง รวม 26 หลังๆ ละ จำนวน 74,400 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 26 ชุด เป็นเงิน 36,200 บาท รวม เป็นเงินทั้งสิ้น 1,970,600 บาท 3.โครงการรถกาชาด เอื้อเฟื้อเพื่อผู้สูงอายุ/ผู้พิการ โดยมอบรถโยกหรือรถเข็น จำนวน 26 อำเภอๆ ละ 4 คัน รวม 104 คัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 520,000 บาท 4.โครงการกาชาดปันน้ำใจให้โอ่งน้ำ ประจำปี 2557 โดยมอบโอ่งให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบภัยแล้งและยากจน จำนวน 26 อำเภอๆ ละ 30 ครัวเรือนๆ ละ 1 ใบ รวม 780 ใบ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในเดือนกรกฎาคม 2557 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมีกำหนดจะออกไปมอบโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่อาศัย, โครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน, โครงการกาชาดปันน้ำใจให้โอ่งน้ำ และโครงการมอบรถกาชาดให้ผู้พิการในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีและอำเภอหนองเรือ ในวันที่ 22 กรกฎาคม และ 24 กรกฎาคม 2557

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก