ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศอ.บต.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

ศอ.บต.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการ ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างขวัญกำลังใจให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

ที่ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้แทนผู้พิการและทุพพลภาพที่อยู่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กลุ่มดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป โดยสิ่งของที่บรรจุถุงเพื่อนำไปแจกจ่าย ประกอบไปด้วย ข้าวสาร น้ำตาลทราย อินทผาลัม และไมโล จำนวน 90 ชุด

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความสำคัญในการ ช่วยเหลือผู้พิการและทุพพลภาพ รวมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ เช่น การรักษาพยาบาลด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการส่งต่อฟื้นฟูผู้พิการหรือฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย จิตใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ เพื่อดูแลซึ่งกันและกัน

ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อย โอกาสเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการและทุพพลภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้น กลุ่มครอบครัวของผู้พิการ และกลุ่มทุพพลภาพ

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก