ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บริษัท SCG ส่งมอบและเปิดอาคารช้างสร้างเพื่อให้ NO.3 เพื่อเป็นอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษจังหวัดสตูล

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

วันนี้ ( 17 ก.ค.2557 ) นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดอาคารช้างสร้างเพื่อให้ NO.3 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับบริจาคจากบริษัท SCG ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ในเครือปูนซีเมนต์ไทย (ตราช้าง ) มูลค่า 1 ล้าน 8 แสนกว่าบาท เพื่อสร้างเป็นอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ รูปแบบอาคารจัดเป็นห้องฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ เพื่อใช้ในการคัดกรอง คัดแยกเด็กพิการ ฟื้นฟู และส่งต่อเรียนร่วม ตลอดจนส่งเสริมสมรรถภาพเด็กพิการในจังหวัดสตูล รวมทั้งเป็นแหล่งวิชาการสำหรับโรงเรียนร่วม ผู้ปกครอง และเด็กพิการในจังหวัดสตูล เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กพิการให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอาคารดังกล่าวเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

โอกาสนี้ นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้กล่าวแสดงความขอบคุณในนามชาวจังหวัดสตูล พร้อมกล่าวชื่นชมแบรนด์ตราช้าง ที่ได้ทำกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม โดยการมอบอาคารดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับต่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ความรับผิดชอบของแบรนด์ตราช้างต่อสังคม โดยเฉพาะเด็กพิการในจังหวัดสตูล ที่ยังขาดโอกาสทางสังคมและยังไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก

ด้านนางสาวอนุสรา ธรัญวัฒนานนท์ ผู้จัดการสื่อสารแบรนด์ตราช้าง กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารได้กล่าวเป็นการดำเนินการตามโครงการ A Place We Stand 100 ปี ตราช้าง สร้าง เพื่อให้ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมในวาระครบรอบ 100 ปี ตอบแทนคนไทย โดยร่วมแบ่งปันและสร้างพื้นที่แห่งความสุขใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยการสร้างสิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์ เน้นการออกแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนในแต่ละพื้นที่ ใน 3 หมวดหลัก คือ การมุ่งพัฒนาเด็กและเยาวชน , การมุ่งพัฒนาชุมชนที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัยในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและทุพพลภาพ

ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการในลำดับที่ 3 ในหมวดการพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัยในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและทุพพลภาพ โดยปัจจุบัน ศูนย์แห่งนี้ มีนายสัญญา ศรีสัยยาศน์ เป็นผู้อำนวยการ มีเด็กพิการที่อยู่ในความดูแลประมาณ 200 กว่าคน มีตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 19 ปี ในจำนวนนี้มีเด็กที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ ประจำวัน ประมาณ 90 คน แต่มารับบริการเพียงวันละ 40 คน เนื่องจากสถานที่ไม่อำนวยต่อการบำบัดดูแล การมอบอาคารในครั้งนี้ จึงสร้างความยินดีกับผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองเด็กพิการเป็นอย่างยิ่ง

ที่มาของข่าว สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก