ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงแรงงานร่วมกับเอกชนพัฒนาช่างก่อสร้างท้องถิ่นรองรับเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

กระทรวงแรงงานจับมือธุรกิจเอกชน พัฒนาช่างซ่อมบำรุง รองรับเศรษฐกิจขยายตัวยุคอาเซียน นำร่อง ๗ จังหวัด

นายนคร ศิลปะอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การซ่อมแซมปรับปรุงอาคารจำเป็นต้องมีช่างฝีมือและผู้รับเหมาก่อสร้างในชุมชนมาปฏิบัติงาน จึงได้ร่วมกับบริษัทซีพีออลล์ พัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงาน สร้างงานและรายได้ให้แก่แรงงานและชุมชนมากขึ้น และเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในเบื้องต้น จะเปิดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติใน ๒ หลักสูตร ได้แก่ สาขาการซ่อมบำรุงหลังคา Metal Sheet และการซ่อมบำรุงท่อ PVC ระยะฝึกอบรม ๑๘ ชั่วโมง นำร่องใน ๗ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี นครสวรรค์ ระยอง ขอนแก่น เชียงราย สมุทรปราการ และนครศรีธรรมราช โดยจะทำการอบรมครั้งละ ๓๐ คน ขณะเดียวกันได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมแซมก่อสร้างทั่วไปด้วย

นายสกล เตชะสถาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทซีพีออลล์ กล่าวว่า บริษัทมีช่างของตัวเองอยู่แล้ว ต่อจากนี้ไปจะใช้ช่างท้องถิ่นด้วย และผู้ที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับการขึ้นทะเบียนกับบริษัท

 

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก