ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ศธ จัดโครงการส่งเสริมความรู้อาเซียนออกสัญจร ๔ ภาค

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

ศธ. จัดโครงการ “ศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” สัญจร ๔ ภาคระหว่าง ม.ค.- ก.พ. ๕๘ พร้อมจัดกิจกรรมประกวดเล่าเรื่อง ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ สื่อการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวกับอาเซียนและค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “ศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่กระทรวงศึกษาธิการว่า ศธ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ศธ.โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ได้กำหนดจัดโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” สัญจร ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ขึ้นระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่สาธารณชน และเพื่อพัฒนาพลเมืองไทยให้มีจิตสำนึกในค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และดำรงชีวิตในฐานะพลเมืองอาเซียนซึ่งเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายและพร้อมสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ

กำหนดการสัญจร 4 ภูมิภาค และกรุงเทพฯ เริ่มครั้งแรกที่ภาคกลาง กรุงเทพฯ วันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๓ ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และสุดท้าย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยกิจกรรมต่างๆ จะเน้นให้ความรู้ทางวิชาการและเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองประกอบด้วย ๙ กิจกรรม ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการในหัวข้อพลเมืองอาเซียน พลเมืองโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ในเชิงลึกก่อนการจัดกิจกรรมประกวด การประกวดคิดเร็ว คิดคล่อง คิดในใจ การประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ” การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อ “Reaching ASEAN Citizenship Through National Core Values” การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ หัวข้อ “พลเมืองอาเซียนกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ” “การประกวดสื่อนวัตกรรมการบูรณาการค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ในการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา” และ การจัดนิทรรศการหรือสถานีกิจกรรมฐานความรู้ประชาคมอาเซียน

“กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน อีกทั้งการรวมตัวของ ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนนั้น ยังจะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม” นางสุทธศรี กล่าว และสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยสามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.247friend.net และ www.bic.moe.go.th

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก