ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาครัฐจัดชุดฝึกทักษะให้เอกชนใช้ฝึกแรงงานกว่าล้านคน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

กระทรวงแรงงานเตรียมมอบชุดฝึกอบรมแรงงานทุกอุตสาหกรรม ให้เอกชนร่วมฝึกแรงงานรับเออีซีกว่า ๑ ล้านคน ในเดือนมกราคม ๒๕๕๘

ม.ล ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร) เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา กรม ฯ ได้เริ่มต้นพัฒนาชุดฝึกแรงงานรายอุตสาหกรรมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการนำชุดฝึกอบรมดังกล่าวไปใช้พัฒนาแรงงานของตัวเอง ให้มีทักษะและสมรรถนะด้านต่าง ๆ สอดคล้องกับความต้องการในยุคประชาคมอาเซียน

“ถ้าให้กรมทำเอง อาจฝึกได้เพียงสัก ๒ แสนคน แต่การที่ทำชุดฝึกอบรมออกมาแล้วให้ผู้ประกอบการนำไปใช้จะเป็นประโยชน์มากกว่า และน่าจะทำให้สามารถฝึกแรงงานได้เพิ่มขึ้นเป็น ๑ ล้านคน” ม.ล.ปุณฑริกกล่าว

สำหรับชุดฝึกอบรมดังกล่าวจะประกอบด้วยรายละเอียดการฝึกอาชีพในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งในแง่ทักษะทั่วไป ตลอดจนทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ทักษะภาษา เมื่อนำส่งให้ผู้ประกอบการนำไปใช้จะถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนายจ้างและลูกจ้างควบคู่กันไปด้วย ทำให้นายจ้างได้เป็นผู้สนับสนุนแรงงานของตัวเอง

กรมฯ คาดว่า จะจัดทำชุดฝึกอบรมดังกล่าวเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ จากนั้นจะให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุง ก่อนนำส่งให้ภาคเอกชนนำไปใช้ ขณะเดียวกันกรมฯ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อช่วยให้แรงงานพร้อมรับมืออาเซียนควบคู่ไปด้วย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก