ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยศึกษารูปแบบอาเซียนใช้พัฒนาการศึกษา

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

ไทยเสนอความต้องการรูปแบบการพัฒนาการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสถานะของวิชาชีพครูของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ในวันครูโลก ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา กล่าวในงานวันครูโลก ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ที่คุรุสภา ภายใต้หัวข้อ “Teaching Profession in ASEAN” ว่า สิ่งที่เราต้องการแลกเปลี่ยนก็คือเรื่องของการฝึกหัดครูของแต่ละประเทศ ในเรื่องการพัฒนาและการตั้งเกณฑ์คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในวิชาชีพครูของแต่ละประเทศนั้นปฏิบัติกันอย่างไร แต่ละประเทศมีวิธีการยกระดับวิชาชีพครูอย่างไร เพื่อให้ประเทศในอาเซียนด้วยกันได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำไปพัฒนาประเทศของตนเอง ตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในวิชาชีพครูของประเทศสิงคโปร์ การพัฒนาครูจากสิงคโปร์และมาเลเซีย วิธีการให้ค่าตอบแทนครูจากบรูไน และการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากอินโดนีเซีย เป็นต้น

ประธานกรรมการคุรุสภาอธิบายว่า ไทยมีคณะทำงานของคุรุสภาในด้านนี้อยู่แล้ว ที่จะทำหน้าที่วิเคราะห์รูปแบบและสรุปผล จากนั้นจะนำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาว่าข้อไหนที่สามารถปฏิบัติได้ ผลสรุปที่ได้จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

"นอกจากนี้ ในปีข้างหน้าก็จะศึกษาโมเดลของประเทศอื่นๆ ที่นอกเหนือประเทศอาเซียนด้วย และคิดว่าจากภาพรวมที่ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์เป็นอย่างมาก” ศ.ดร. ไพฑูรย์กล่าว

ศ.ดร.ไพฑูรย์ยังให้ความเห็นการผลิตครูที่จะมีการปรับโครงสร้างว่า หลักใหญ่คือต้องเริ่มจากการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาศึกษาในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะฯ ต้องพัฒนาการสอนให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง เพื่อส่งเสริมการผลิตคนเก่งให้ไปเป็นครูที่มีคุณภาพ มีการให้ทุนแก่นักศึกษา รวมทั้งมีงบประมาณในการทำวิจัยเพื่อพัฒนา ปรับในเรื่องของฐานเงินเดือนครู เพื่อกระตุ้นให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาศึกษา

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก