ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้านำพา ๕ สาขาวิชาหลักสู่อาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำแผนพัฒนา ๕ สาขาวิชาหลักและขับเคลื่อน ๓ สาขาวิชาเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก) เปิดเผยถึงแผนการศึกษาเพื่อสร้างผู้นำเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี ๒๕๕๘ ได้อย่างมั่นใจว่า มก. ต้องปรับตัวในการพัฒนาการเรียน การสอน การวิจัย ตลอดจนการบริการวิชาการ ทั้งเร่งรัดพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยเข้าสู่เออีซี และเป็นปีที่ มก. ครบรอบ ๗๒ ปี

อธิการบดีได้กล่าวถึงสาขาที่จะผลักดันและมีศักยภาพในการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าขึ้น ๕ สาขา และพร้อมขับเคลื่อนอีก ๓ สาขา ดังนี้

สาขาเกษตรศาสตร์ มก เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตร ที่ครอบคลุมทั้งการเกษตร ป่าไม้ และประมง จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำสาขาเกษตรศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียและเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรแผนใหม่ในระดับภูมิภาคเอเชีย

สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีสาขาวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ เพื่อก้าวขึ้นสู่ “สถาบันสัตวแพทย์” ชั้นนำ ๑ ใน ๕ ของเอเชียในปี ๒๕๐๕ ด้วยหลักสูตรที่มีมาตรฐานและมีความเป็นสากลมากขึ้น การผลิตบัณฑิตให้เป็น “สัตวแพทย์ของประชาชน” เน้นด้านคลินิกปฏิบัติ เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เพิ่มการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลสัตว์ ๔ แห่ง การฝึกงานในฟาร์ม ในการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนให้มีความเข้มแข็งไปพร้อมกัน

สาขานาโนเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและอุตสาหกรรม โดยมีศูนย์นาโนเทคโนโลยีและศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหารและการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักที่พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในสาขานาโนเทคโนโลยีด้านเกษตรและอาหาร เพื่อความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคเอเชีย

สาขาวิศวกรรมซอฟท์แวร์และคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนด้านการต่างประเทศเพื่อตอบรับกับประชาคมโลก พัฒนาศักยภาพของนิสิตและคณาจารย์ สนับสนุนให้นิสิตไปฝึกงานและทำวิจัยกับสถาบันวิจัยชั้นนำในต่างประเทศ และผลิตงานวิจัย พัฒนาการเรียนการสอนให้ทัดเทียมกับคณาจารย์และนักวิจัยในต่างประเทศ

รศ วุฒิชัย ฯ ยังได้กล่าวต่อไปว่า นอกจากจะผลักดัน ๕ สาขาหลักแล้วยังได้พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนในอีก ๓ สาขา ดังนี้

สาขาโลจิสติกส์ ด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ทางถนน ราง และท่อ โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมขนส่งระบบรางที่ได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำของโลกและของประเทศ ซึ่ง มก เปิดสอนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ทางน้ำและทางทะเล รวมทั้งโลจิสติกส์ทางอากาศในภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาบริหารธุรกิจ เปิดรายวิชาเกี่ยวกับ AEC ให้เป็นวิชาเลือก ๓ รายวิชา และจะเปิดฝึกอบรมในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะ

สาขาสาธารณสุขและพยาบาล พัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เช่น หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยเปิดสอนที่วิทยาเขตในสังกัดของ มก อื่น ๆ ในต่างจังหวัด

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก