ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แผนไทย ๕ ปีศูนย์กลางอาชีวะศึกษาอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเตรียมแผน ๕ ปีสร้างไทยเป็นศูนย์กลางอาชีวะศึกษาอาเซียน

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) จะเสนอต่อ พล ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขออนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินการโครงการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยเป็นศูนย์กลางของอาชีวศึกษาของอาเซียน โดยเป็นแผนดำเนินการระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) มีเป้าหมายสำคัญคือ สนองนโยบายความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษาของประเทศ และเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม จากปัจจุบันที่ไทยเหมือนเป็นพี่เลี้ยงอยู่ จะเพิ่มระดับความร่วมมือให้มากขึ้น โดยตั้งเป็นกรรมการร่วมในการทำแผนความต้องการกำลังคนที่เป็นความต้องการร่วมของกลุ่มประเทศว่ามีสาขาใดและต้องมีสมรรถนะอย่างไร มีทุนให้นักศึกษาไปเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันพัฒนาครูและอาจารย์อย่างเป็นระบบ โดยไทยรับเป็นศูนย์กลาง

“สำหรับประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มซีแอลเอ็มวี ก็ต้องมีการทำการวางแผนผลิตกำลังคนจำแนกตามสาขาและระดับฝีมือของพื้นที่และประเทศต่าง ๆ ว่าประเทศไหนควรจะพัฒนากำลังคนด้านใดเพื่อป้อนตลาดงานอาเซียน เช่น ไทยพัฒนากำลังคนระดับกลาง สิงคโปร์พัฒนาคนป้อนงานไฮเทคโนโลยี” นายชัยพฤกษ์กล่าว

 

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก