ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ตั้งเป้าสอนภาษาอังกฤษนักเรียนอาชีวะเข้มข้นรับอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

อาชีวะศึกษาตั้งธงการสอนภาษาอังกฤษเข้มข้นแก่นักเรียนอาชีวะ โดยพัฒนาสื่อการสอนและตำราภาษาอังกฤษร่วมกับประเทศลาวและเวียดนาม

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงแผนการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนอาชีวะ ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับการส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพของประเทศ ว่า ศักยภาพของนักเรียนอาชีวะไทยเมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียนแล้ว นักเรียนอาชีวะไทยมีทักษะอาชีพสูงกว่า แต่อาจมีปัญหาเรื่องของภาษาอังกฤษ และการทำงานกับคนต่างวัฒนธรรม

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้เตรียมการให้สถานศึกษาอาชีวะทุกแห่งเร่งรัดสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็นภาษากลางของอาเซียน และกำหนดให้มีการประเมินผลความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาสื่อการสอน ตำราที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่แล้ว อาทิ ลาว เวียดนาม โดยจะเน้นการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเข้มข้นขึ้น ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ ซึ่งเด็กเหล่านึ้จะมีอนาคตที่สดใส มีโอกาสได้งานทำและรายได้สูง” นายชัยพฤกษ์กล่าว

นายชัยพฤกษ์ กล่าวว่าต้องปรับค่านิยมของเด็กอาชีวะจากที่เคยเป็น ๓ D คือ Dangerous (งานที่เสี่ยงกับอันตราย) Dirty (งานที่ต้องเปรอะเปื้อน) และ Difficult (งานที่ยาก) อีกทั้งทุกวันนี้เราติดกับคำว่า ใช้แรงงานมากไป ดังนั้นต่อไปนี้สังคมควรให้การยอมรับเด็กอาชีวะเหล่านี้ในฐานะเป็น ฝีมือชน คนสร้างชาติ เพื่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ มีศักดิ์และศรี เทียบเท่ากับปัญญาชน และควรต้องแนะแนวเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.๑ เพื่อให้เด็กมีโอกาสรับรู้ถึงข้อดีของการเรียนสายอาชีวะ ซึ่งจะทำให้เขาเหล่านั้นรู้ตัวเองว่า อยากเรียนอะไร และเป้าหมายในชีวิตต้องการทำงานในสายอาชีพอะไรได้อีกด้วย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก