ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงศึกษาทำคู่มือประเมินโรงเรียนเอกชนตามมาตรฐานสากล

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

สนง คณะกรมการการศึกษาเอกชน ทำคู่มือเกณฑ์ประเมินโรงเรียนเอกชน ยกระดับคุณภาพวิชาการทุกมิติขึ้นสู่สากล

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า สช ได้จัดทำคู่มือเกณฑ์การประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลออกเผยแพร่แก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา พร้อมเปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้ารับการประเมินในปี ๒๕๕๗ นี้

โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพจะต้องมีคุณลักษณะโดดเด่น ๓ ด้านคือ (๑) ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพให้เป็นพลโลกที่สมบูรณ์ คือมีความสามารถทางการเรียนสูง สื่อสารได้สองภาษา มีทักษะการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะชีวิตและงานอาชีพ

(๒) การบริหารด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล โดยเน้นคุณภาพครู คุณภาพวิชาการ

(๓) การบริหารที่เน้นคุณภาพความเป็นเลิศ พิจารณาจากคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน ระบบการบริหาร ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับ

“คู่มือดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษาให้มีคุณภาพสากลในอนาคต มีการบริหารด้านการพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะเข้าไปแข่งขันทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก” นายบัณฑิตย์กล่าว

นายบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า สช ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบทั่วประเทศ เพื่อเร่งยกระดับคุณภาพโรงเรียนนอกระบบที่อยู่ในสังกัด สช ให้ได้มาตรฐาน โดยระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบทั่วประเทศในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการจัดทำหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับโรงเรียนนอกระบบในสังกัดคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก