ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มธ เปิดหลักสูตรตรีควบโทจัดการออกแบบ

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

มธ เปิดหลักสูตร ป.ตรีควบโทออกแบบ ธุรกิจ-เทคโนโลยีแห่งแรกในอาเซียน ตอบโจทย์สังคมยุคใหม่

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรีควบโทสาขาการจัดการออกแบบ การจัดการ และความคิดเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัย พร้อมทั้งการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงออกแบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและการแข่งขันในธุรกิจด้านการออกแบบ เนื่องจากปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเข้าสู่สังคมยุคใหม่ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

การออกแบบหลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายอีก ๔ องค์กร ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทธัมเบรีย (Northumbria University) ประเทศอังกฤษ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ซึ่งทำให้การพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุมในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง

ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรมเพื่อการค้า และคณะกรรมการอำนวยการของหลักสูตร กล่าวว่า ไทยยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการออกแบบ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ในระดับสากล หลักสูตรนี้จะช่วยผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ด้านการจัดการออกแบบเพิ่มขึ้น และจะช่วยสร้างนักคิดนักจัดการออกแบบที่มีคุณภาพและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบอย่างยั่งยืน

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก