ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเน้นบุคลากรมีทักษะพร้อมทำงานท่องเที่ยวอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

เร่งพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนสำหรับการเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘

นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ รองประธานฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท) เปิดเผยว่า สาเหตุที่ด้านท่องเที่ยวของอาเซียนต้องมี ๒๔๒ สมรรถนะเป็นเกณฑ์วัดความสามารถรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีนั้น เนื่องจากที่ผ่านมาผุ้ประกอบการประสบปัญหามีแต่คนคุณวุฒิการศึกษาสูงมาสมัครงาน แต่ขาดสิ่งที่ยืนยันว่ามี ทักษะ ที่พร้อมทำงานได้อย่างคล่องตัว

นายรุ่งโรจน์ยกตัวอย่างว่าหากบริษัทจะจ้างผู้จัดการทั่วไป ซึ่งเป็นอาชีพที่เคลื่อนย้ายเสรี ก็ย่อมไม่จ้างบัณฑิตใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาปริญญาตรีด้านการจัดการทั่วไป แม้วุฒิอาจตรงกับตำแหน่ง แต่ก็ไม่เป็นการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวจะเข้าใจสภาพของธุรกิจท่องเที่ยว มีทักษะในการดูแลหรือควบคุมพนักงานได้

ในทางตรงกันข้าม บุคคลที่เติบโตมาในธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรงจากวิชาชีพทั้ง ๖ แผนก ได้แก่ ๑) แผนกต้อนรับ ๒) แผนกแม่บ้าน ๓) แผนกการผลิตอาหาร ๔) แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ๕) แผนกตัวแทนท่องเที่ยว และ ๖) แผนกจัดการทัวร์ มักเป็นบุคคลที่เข้าใจงานมากกว่า ไว้ใจได้มากกว่า

“นี่ไม่ใช่ยุคของ Knowledge Base อีกแล้ว แต่เป็นยุคของ Competency Base บุคลากรทั้งกลุ่มที่ทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้ว และกำลังจะก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจเพิ่มเติม จึงต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ตามมาตรฐานสมรรถนะที่อาเซียนกำหนดร่วมกัน”

นายรุ่งโรจน์กล่าวเสริมว่า อาชีพต่าง ๆ ล้วนจำเป็นต้องฝึกทักษะให้ครบถ้วน เช่น เชฟทำอาหารเก่งอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป เชฟต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีเช่นกัน

นายรุ่งโรจน์กล่าวย้ำว่า ต้องการให้ภาครัฐให้ความสำคัญกับการศึกษาสายวิชาชีพมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาภาครัฐลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเท่านั้น จึงไม่ครอบคลุมการพัฒนาการศึกษาสายการท่องเที่ยว ซึ่งเปิดสอนในสถาบันอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

ข้อเสนอของนายรุ่งโรจน์ฯ สอดคล้องกับรายงานจากสถาบันวิลเลียม แองกลิส ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งรับหน้าที่จัดทำเครื่องมือประเมิน ๒๔๒ สมรรถนะให้แก่ภาคท่องเที่ยวของอาเซียน ระบุว่า MRA ท่องเที่ยวไม่ได้เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างกันเท่านั้น แต่ช่วยพัฒนาระบบการสอนและฝึกอบรมบุคลากรของทั้งภูมิภาค ส่งผลให้ผู้ที่เรียนจบใหม่พร้อมทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ทันที และทำให้คุณภาพของภาคบริการท่องเที่ยวในอาเซียนสูงขึ้นด้วย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก