ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อาเซียนเสนอเชื่อมโยงข้อมูลแรงงานภูมิภาคร่วมกัน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

อาเซียนเสนอภูมิภาคเชื่อมข้อมูลแรงงาน เพื่อรู้ปัญหาขาดแคลนรายอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาได้ทัน

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่ ๒๓ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๓ พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดทำข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานระหว่างกัน สร้างความเชื่อมโยงระหว่างตลาดแรงงานแต่ละประเทศ“ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานของภูมิภาคจะช่วยให้เห็นภาพปัญหารายอาชีพของแต่ละประเทศ เช่น สมมติว่าประเทศหนึ่งขาดแคลนพยาบาล อีกประเทศหนึ่งก็จะรู้และสามารถเคลื่อนย้ายพยาบาลเข้าไปลดภาระการขาดแคลนได้” ม.ล.ปุณฑริกกล่าว

ทั้งนี้ การจัดทำข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน แต่ละประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการข้อมูลของตัวเอง แต่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้แต่ละประเทศสามารถเข้าดูได้ ซึ่งจะช่วยให้การเคลื่อนย้ายเสรี ๗ วิชาชีพ และอีก ๑ กลุ่มวิชาชีพ ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียนสะดวกขึ้น รวมถึงรองรับการเคลื่อนย้ายวิชาชีพอื่น ๆ ในอนาคต

ม.ล.ปุณฑริก กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้ให้แต่ละประเทศเร่งจัดทำกรอบมาตรฐานฝีมือ(เอ็นคิวเอฟ) แรงงานในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเสรี และสนับสนุนให้ดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมวิเคราะห์และวางแผนการผลิตกำลังคนในสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาด

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก