ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำร่องจัดสอบวิชาชีพโลจิสติกส์

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สอบโลจิสติกส์ ในเดือนมิถุนายน ศกนี้ นำร่องวิชาชีพ ๒๐ - ๒๕ อาชีพ

นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันจะเริ่มเปิดทดสอบและรับรองมาตรฐานอาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในกลุ่มโลจิสติกส์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ศกนี้ เป็นต้นไป โดยจะเริ่มนำร้องศูนย์ทดสอบและรับรองที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช) และศูนย์ในกรุงเทพ ฯ ก่อนจะขยายไปยังภาคอื่น ๆ ของประเทศต่อไป

“เริ่มจากภาคเหนือกับกรุงเทพ ฯ ก่อน เพราะมองว่าภาคเหนือคือเส้นทางสำคัญที่จะเชื่อมต่อไปยังจีน พม่าและลาวในอนาคต” นายวีระชัยกล่าว

สำหรับการทดสอบและรับรองด้านโลจิสติกส์ จะดำเนินการกับผู้ประกอบวิชาชีพ ๒๐ - ๒๕ อาชีพ ภายใต้ ๔ สาขาหลักประกอบด้วย ๑) การคมนาคม ๒) การบริหารคลัง ๓) การนำเข้า-ส่งออก และ ๔) การบริหารและจัดทำแผน โดยแต่ละอาชีพจะมีมาตรฐานสมรรถนะและระดับการทดสอบแตกต่างกันออกไป

นายวีระชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้สถาบันจะดำเนินการทดลองทดสอบมาตรฐานอาชีพด้านอื่น ๆ ที่จัดทำเสร็จแล้ว และเป็นประโยชน์ต่อการรับมือประชาคมอาเซียนควบคู่ไปด้วย เช่น ไอซีที ก่อสร้าง สปา ปิโตรเคมี จากนั้นจะแต่งตั้งศูนย์ทดสอบและรับรองทั่วประเทศรวมไม่น้อยกว่า ๒๐ ศูนย์ ซึ่งขั้นตอนการทดสอบประกอบด้วย การสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน การทดสอบทักษะฝีมือ การดูฝีมือการทำงานจริงในสถานประกอบการ โดยแต่ละอาชีพจะมีวิธีทดสอบต่างกันไป

ในปี ๒๕๕๗ สถาบันฯ จะจัดทำมาตรฐานอาชีพเพิ่ม ๒๐ กลุ่ม เช่น การบริหารสินทรัพย์ ช่างทำผม ผลิตภัณฑ์จากยางพารา

 

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก