ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เสนอรัฐจัดส่งครูภาษาจีนให้โรงเรียน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

เสนอกระทรวงศึกษาธิการทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับจีน รับครูสอนภาษาจีนส่งไปสอนตามโรงเรียน หลังเด็กไทยสนใจเรียนภาษาจีนรับเออีซีมากขึ้น

นางรัชนี ศรีศิลปฺ นายกสมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการทำบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล (เฉียวปั้น) ประเทศจีน เพื่อส่งครูชาวจีนมาสอนภาษาจีนในโรงเรียนของไทยมากขึ้น จากเดิมที่ทำบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั่น) เท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันเด็กไทยนิยมเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สามมากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปัจจุบันกระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับบุฮั่นปั่นให้ส่งครูชาวจีนมาช่วยสอนภาษาในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็นระดับอาชีวะศึกษาปีละ ๑๑๕ คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีละ ๓๐๐ กว่าคน และการศึกษานอกระบบ (กศน) ปีละ ๓๔ คน โรงเรียนเอกชนปีละ ๖๐๐ คน โดยโรงเรียนรัฐบาลกำหนดสอนสัปดาห์ละ ๑ ชั่วโมง และสอนวันละ ๑ ชั่วโมงสำหรับโรงเรียนเอกชนที่สอนภาษาจีน

ทั้งนี้ มีโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัดประมาณ ๑๒๐ แห่ง เปิดสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับประถมถึงระดับมัธยมปลายเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น จังหวัดชลบุรี จันทบุรี และในภาคเหนือ จ.ลำปาง เชียงใหม่และเชียงราย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก