ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาคธุรกิจเสนอเร่งพัฒนาทักษะอาชีพภาคบริการ

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

ธุรกิจโลจิสติกส์ บริการด้านการท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นธุรกิจที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิต ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีการจ้างงานจำนวนมาก จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะอาชีพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน

นายพงศ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานอาวุโสคณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนาธุรกิจ ๓ สาขา ได้แก่โลจิสติกส์และการก่อสร้าง บริการด้านท่องเที่ยว และธุรกิจเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งหลังจากนั้นจะมีการแข่งขันมากขึ้น

นายพรศิลป์ พัขรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวเสริมว่า ขณะนี้มีธุรกิจบริการหลายรายเริ่มเปิดเสรีให้ชาติสมาชิกอาเซียนเข้ามาลงทุนถือหุ้นในสัดส่วนที่มากขึ้น เช่น ธุรกิจโลจิสติกที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ถึงร้อยละ ๗๐ จึงมีข้อเสนอหลักว่าควรออกกฎหมายเฉพาะสำหรับธุรกิจนี้ รวมทั้งก่อตั้งสภาผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์

ขณะที่ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต้องยกระดับความร่วมมือการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้น ลดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศ และลงทุนโครงสร้างพื้นฐานความเร็วสูง

สำหรับธุรกิจบริการท่องเที่ยวยังขาดมาตรฐานการให้บริการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการพัฒนามาตรฐานด้านไอซีทีเพื่อสนับสนุนศักยภาพของธุรกิจ ดังนั้นภาคเอกชนต้องรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ทำงานร่วมกับรัฐ โดยให้ภาครัฐจัดตั้งกองทุนสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว จากภาษีของภาคท่องเที่ยวที่จ่ายให้รัฐ และบริหารโดยเอกชน

ส่วนภาคธุรกิจก่อสร้างของไทยในต่างประเทศถือว่ามีศักยภาพลำดับต้น ๆ ในอาเซียน ซึ่งภาครัฐต้องมีมาตรการการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่เอกชนต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

ทั้งนี้หากมองภาพรวมของภาคบริการ พบว่า บุคลากรในประเทศควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ การบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานด้านฝีมือแรงงาน มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานการให้บริการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีซึ่งยังด้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่อยู่มาก จึงควรให้มีสภาวิชาชีพทำงานร่วมกับภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาครัฐ เพื่อให้เกิดบูรณาการ หากไม่เร่งดำเนินการจะมีความเสี่ยงเรื่องการแย่งงานในประเทศ และปัญหา

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก