ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แนวโน้มอาเซียนเรียนข้ามศาสตร์มากขึ้น

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

แนวโน้มการศึกษาแบบข้ามศาสตร์กำลังมาแรง ไทยสามารถปรับตัวจะช่วยคนรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมได้

นางพัชราวลัย วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า แนวโน้มการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบเรียนข้ามศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียนกำลังมาแรง โดยตัวอย่างความสำเร็จที่ชัดเจนคือ สิงคโปร์ที่นำศาสตร์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และนิติศาสตร์ มารวมกัน ทำให้ผลิตวิศวกรที่สามารถสร้างและออกแบบสิ่งก่อสร้างได้พร้อมมีความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพตัวเอง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่

“การเรียนการสอนแบบนี้จะช่วยทำให้เด็กรู้จักคิดและจะเป็นผู้สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้คุณภาพการศึกษาของประเทศถูกจัดอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น “นางพัชราวลัยกล่าว

ทั้งนี้ ระบบการศึกษาไทยจะต้องเร่งปรับตัวใน 2 ประเด็นหลัก คือการมองหาจุดร่วมในการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการนำเอาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มาใช้เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการศึกษาของคนต่างจังหวัด โดยเฉพาะที่อยู่บริเวณชายแดน อีกประเด็นคือจะต้องพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้และทักษะด้านอาเซียนเพิ่มมากขึ้น

นางพัชราวลัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนต่างตระหนักดีว่า คนคือหัวใจหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน จึงมีการวางบทบาทการศึกษาในระดับต่าง ๆ เช่น สิงคโปร์ บรูไน และฟิลิปปินส์ ที่มีความโดดเด่นมากด้านอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการสอนให้เด็กรู้จักคิดและใช้ชีวิตเป็น

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก