ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยร่วมมืออินโดนีเซียเสนอเคลื่อนย้ายเสรีคนธุรกิจไมซ์

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

ไทยผนึกอินโดนีเซียเสนอเคลื่อนย้ายคนกลุ่มไมซ์ พร้อมสนับสนุนคนท่องเที่ยว ๓,๐๐๐ คน ขึ้นทะเบียนเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียนปีหน้า

นางสาวจิราภรณ์ พรมมะทา รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ไทยและอินโดนีเซียได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ATPMC) ที่พม่า เมื่อวันที่ ๑-๕ เม.ย. ที่ผ่านมา ให้บรรจุแผนกการจัดประชุมและนิทรรศการ (ไมซ์) เป็นแผนกที่ ๗ เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มดังกล่าวและมีการเคลื่อนย้ายระหว่างกันได้ โดยที่ประชุมให้ไทยและอินโดนีเซียกลับไปศึกษาอาชีพที่ควรบรรจุในแผนกดังกล่าวแล้วนำกลับมาเสนออีกครั้ง

ปัจจุบัน อาเซียนลงนามข้อตกลงยอมรับคุณสมบัตินักวิชาชีพ (เอ็มอาร์เอ) ด้านบุคลากร การท่องเที่ยว ให้เปิดเคลื่อนย้ายเสรีบุคลากรใน ๖ แผนก ๓๒ สาขาอาชีพ จัดทำสมรรถนะร่วมสำหรับทดสอบร่วมเสร็จแล้ว ๑ แผนก คือแผนกแม่บ้าน และคาดว่าจะทำเสร็จในปีนี้อีก ๓ แผนก คือแผนกต้อนรับ แผนกการผลิตอาหาร และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็น ๔ แผนกที่ไทยจะมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรก่อน ขณะที่แผนกตัวแทนท่องเที่ยวและแผนกการจัดการทัวร์ ต้องรออาเซียนจัดทำเสร็จต่อไป

นางสาวจิราภรณ์ ฯ กล่าวต่อไปว่า กระทรวง ฯ ตั้งเป้าให้ปี ๒๕๕๘ มีบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของไทยขึ้นทะเบียนในระดับอาเซียนเพื่อให้พร้อมเคลื่อนย้ายไปทำงานยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคจำนวน ๒,๐๐๐ -๓,๐๐๐ ซึ่งตรงกับจำนวนที่ทั้งประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียต่างตั้งเป้าหมายจะมีบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวขึ้นทะเบียนประมาณ ๓,๐๐๐ คน ผู้ที่จะสามารถขึ้นทะเบียนในระดับอาเซียนได้ ต้องผ่านการฝึกอบรมจนได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบสมรรถนะและได้ใบรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละประเทศ

ประเทศไทยจะจัดประชุมคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ (NTPB) และคณะกรรมการรับอรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ (TCPB) ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม นี้ เพื่อพิจารณากฎเกณฑ์และกรอบว่าจะให้หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกอบรม และหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาใดเป็นผู้ทดสอบสมรรถนะพร้อมออกใบรับรองคุณวุฒิ หลังจากนั้นจะประเมินผลและหารือร่วมกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแต่งตั้งหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งคาดว่าจะจัดหาหน่วยงานได้ในเดือนสิงหาคม ศกนี้ จากนั้นจะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมให้บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในลำดับต่อไป

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก