ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยฝึกวิชาชีพแรงงานเพื่อนบ้านชายแดนรองรับเศรษฐกิจอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงแรงงานร่วมอบรมแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน เพื่อป้อนอุตสาหกรรม

นายดำรง ใคร่ครวญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้ กรมฯ ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จัดโครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพให้แก่แรงงานลาว กัมพูชา และพม่า ตามแนวชายแดน รวม ๙๕ รุ่น จำนวน ๒,๐๓๘ คน ด้วยงบประมาณ ๑๔ ล้านบาท เพื่อยกระดับให้ทำงานในอุตสาหกรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว

“เมื่อแรงงานเพื่อนบ้านมีทักษะสูงขึ้น ก็มีโอกาสในการทำงานมากขึ้น ขณะเดียวกันก็สนองความต้องการผู้ประกอบการ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและธุรกิจตามชายแดน พร้อมทั้งช่วยกระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านด้วย” นายดำรงกล่าว และว่าไม่กังวลว่าเมื่อพัฒนาแรงงานเพื่อนบ้านเสร็จสิ้นแล้ว จะกลับไปทำงานในประเทศของตัวเองมากกว่าข้ามฝั่งมาทำงานในไทย เนื่องจากการพัฒนามุ่งเน้นต่อตัวแรงงานและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันเมื่อเปิดประชาคมอาเซียน ก็อาจมีกลุ่มทุนไทยที่ขยายฐานหรือย้ายฐานไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และจำเป็นต้องใช้แรงงานท้องถิ่นเช่นเดียวกัน

นายดำรงกล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณนี้ กรมฯ ได้ใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า ๗๕ ล้านบาท สนับสนุนและช่วยพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การพัฒนาแรงงานกับ กพร. การพัฒนาโรงพยาบาลแนวชายแดนของเพื่อนบ้านกับกระทรวงสาธารณสุข การพัฒนาชุมชนผ่านศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะแรงงานร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน

ส่วนนายนคร ศิลปอาชา อธิบดี กพร. กล่าวว่า ปัจจุบันมีแรงงานจากเพื่อนบ้านจำนวนมากข้ามพรมแดนเข้ามาทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับ ถ้าทำให้แรงงานกลุ่มนี้เก่งขึ้นได้ นอกจากจะรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนแล้ว ยังช่วยสร้างรายได้ให้แรงงาน และลดปัญหาการค้ามนุษย์และยาเสพติดลงไปด้วย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก