ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เร่งครูภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะรับมาตรฐานครูอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

เร่งครูภาษาอังกฤษไทยพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานครูภาษาอังกฤษอาเซียนและรับมือครูชาติอาเซียนมุ่งเข้ามาทำงานในไทย นายประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล อุปนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ คนที่ ๑ เปิดเผยว่า ครูชาวไทยที่สอนภาษาอังกฤษจะต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพราะในอนาคต หลังจากเปิดประชาคมอาเซียนจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วภูมิภาคที่มีความเข้มงวดมากขึ้น เช่น กำหนดให้ครูสอนภาษาอังกฤษต้องจบภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอก ซึ่งอาจจะทำให้ครูสอนภาษาอังกฤษจากประเทศเพื่อนบ้านมาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น

“แนวโน้มครูจากฟิลิปปินส์ พม่า รวมทั้งเวียดนามจะมาทำงานในไทยมากขึ้น เพราะได้เงินเดือนสูงกว่าที่ทำในประเทศของตน ดังนั้นครูไทยจึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพตัวเองให้พร้อมรับการแข่งขัน” นายประกาศิตกล่าว

นายประกาศิตเล่าว่าจากประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมจัดอบรมทักษะครูสอนภาษาอังกฤษในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่าประเทศที่ได้ชื่อว่าใช้ภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วอย่างมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ยังมีการจัดฝึกอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง มากกว่าประเทศไทยที่ยังทำไม่ต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษ สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร ๖๐ ชั่วโมงเพื่อทบทวนทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษหลักสูตรดังกล่าวเน้น ๔ สาขาวิชาคือ สาขาวัฒนธรรม สาขาการประเมินผล สาขาเทคนิคการสอน และทักษะด้านการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเปิดสอนรุ่นแรกจำนวน ๕๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๖

“ครูที่สมัครเข้าเรียนส่วนใหญ่เป็นครูชาวต่างชาติ เพื่อต้องการเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ในขณะที่ครูชาวไทยมีจำนวนน้อย ในปีนี้สมาคมฯ จึงเน้นกลุ่มครูชาวไทยมากขึ้น โดยขยายเครือข่ายในแต่ละภาค และเน้นที่ครูประถมศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการ ปูพื้นภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก”

ผู้ที่จบหลักสูตรดังกล่าวได้ประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานเดยวกับสถาบันการเรียนการสอนในสหราชอาณาจักร และในอนาคตมีแผนที่จะผลักดันให้หลักสูตรดังกล่าวเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับอาเซียนและสากล

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก