ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาญจนบุรีเปิดศูนย์อาเซียน เชื่อมโครงการทวาย

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา เป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึกรับการเปิดด่านสู่เมืองทวายในประเทศพม่า

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อเป็นศูนย์ระดับท้องถิ่นที่ทำงานเป็นเครือข่ายกับศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาวิจัยอาเซียน รวบรวมข้อมูลด้านธุรกิจ การศึกษา การวิจัย และด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุน หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการลงทุนในโครงการท่าเรือน้ำลึกนิคมอุตสาหกรรมทวายซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดกับจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศไทยและพม่า ผ่านด่านบ้านพุน้ำร้อน สู่ท่าเรือทวาย ประเทศพม่า

นอกจากนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ยังมีนโยบายจะยกระดับจังหวัดให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน โดยเฉพาะการอบรมด้านภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารกับคนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะทำให้คนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากเออีซีมากที่สุด

สำหรับการอบรมทักษะภาษาให้ประชาชน แบ่งเป็น ๓ รูปแบบ คือ ๑) จัดทำแหล่งเรียนรู้ ภาษาออนไลน์ สำหรับ ๕ ภาษา ได้แก่ อังกฤษ พม่า กะเหรี่ยง มอญ และจีน ๒) จัดการสอนในห้องเรียนเป็นรายสัปดาห์ และ ๓) ติดตั้งอุปกรณ์การเรียนด้วยตนเองในสถานที่ราชการ

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก