ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เร่งสร้างคนเก่งอีคอมเมิร์ซพร้อมแข่งขันเออีซี

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

ภาครัฐเร่งเดินหน้าปั้นคนรุ่นใหม่เก่งอีคอมมิร์ซ พร้อมแข่งขันกับต่างชาติ มุ่งต่อยอดอีเทรนนิ่งภาคบริการ

นายนคร ศิลปะอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรม ฯ ได้จ้างบริษัทเอกชนหลายรายเข้ามาช่วยดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าขายสินค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์(อีคอมเมิร์ซ)เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถพร้อมแข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

“ถ้าคนไทยไม่เชี่ยวชาญเรื่องอีคอมเมิร์ซ เมื่อต่างชาติที่ทำธุรกิจออนไลน์ได้ดีเข้ามา ก็จะเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า ขายสินค้าได้มากกว่า ผู้ประกอบการคนไทยก็จะไม่สามารถแข่งขันได้” นายนครกล่าว

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณที่สามารถจัดอบรมได้ ๓ รุ่น สำหรับผู้เข้าอบรม ๑๘๐ คน เป็นหลักสูตรอบรม ๓ วัน ในสถานที่ของภาคเอกชน นายนครกล่าวเพิ่มเติมว่า กรม ฯ ยังมีโครงการพัฒนาทักษะฝีมือสำหรับในภาคธุรกิจบริการและธุรกิจท่องเที่ยว ในรูปแบบอีเทรนนิ่ง เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตามเวลาที่ต้องการ

ทั้งนี้ กรม ฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการเรียนอีเลิร์นนิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ในหลักสูตรฝึกทักษะภาษาต่าง ๆ และหลักสูตรพัฒนาฝีมือในบางกลุ่มอาชีพ

การมุ่งเน้นพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานผ่านช่องทางออนไลน์ มีประโยชน์ในแง่การเข้าถึง ช่วยให้แรงงานสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมได้จำนวนมาก ในเวลาใดก็ได้ และยังมีค่าใช้จ่ายไม่มากอีกด้วย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก