ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กทม. ติวเข้ม ๔ ภาษาอาเซียนเตรียมเข้าประชาคม

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล(สยป.)กล่าวว่า สำนักยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดฝึกอบรมภาษาอาเซียนเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร ในปี ๒๕๕๘

การดำเนินการครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมภาษาของประเทศต่างๆ ในอาเซียน ๔ ภาษา คือ ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเขมร และภาษามลายู ให้แก่ข้าราชการสำนักยุทธศาสตร์ฯ สำนักอื่นๆ และสำนักงานเขตหลายตำแหน่งงาน โดยเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี พร้อมทั้งยังให้มีการเข้าค่ายในจังหวัดใกล้ประเทศเจ้าของภาษาเพื่อฝึกทักษะด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรม ในวันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗

นางรัชนีวรรณ กล่าวว่า สำนักยุทธศาสตร์ฯ ยังได้จัดทำคู่มือภาษาอาเซียนทั้ง ๑๐ภาษา โดยเพิ่มภาษาจีนแทนภาษาไทย เพื่อได้นำไปฝึกทักษะด้วยตนเองสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฝึกอบรมและผู้สนใจ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น ๒ กทม.วันที่ ๑๐ ก.พ.๕๗ เพื่อ ติดตามความคืบหน้าการศึกษากรอบทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษา ถึงแผนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกรุงเทพมหานคร และร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาโครงการศึกษากรอบทิศทางการเข้าสู่ประชาคมโลกของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้คำตอบที่ มีความน่าจะเป็นไปได้และขยายผลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จากผลการศึกษาสรุปได้ ๓ แนวทาง ประกอบด้วย ๑. การพัฒนาทักษะความสามารถด้านต่างประเทศให้กับองค์กรและบุคลากร กทม. รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ๒. การปรับปรุงกายภาพเมืองให้มีความเป็นสากล และ ๓. การเผยแพร่ความรู้และสร้างความคุ้นเคยในการเข้าสู่ประชาคมโลกให้กับชาวกรุงเทพฯ

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก