ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กระทรวงแรงงานเร่งสร้างครูช่างฝีมือไฮเทค

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

กระทรวงแรงงานเดินหน้าปั้นครูฝึกช่างฝีมือไฮเทค ๕,๑๐๐ คน หวังขยายฐานรับเออีซี

นายวิชัย คงรัตนชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กรมจะดำเนินการโครงการพัฒนาครูฝึกช่างฝีมือเทคโนโลยีขั้นสูง (Master Trainer Project) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจำนวน ๕,๑๐๐ คน เพื่อให้ครูดังกล่าวไปประจำยังศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง ๑๒ แห่งทั่วประเทศ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอีก ๓ แห่ง ทำหน้าที่สอนครูและช่างฝีมือในพื้นที่ต่าง ๆ อีกทอดหนึ่ง

โครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาครูฝึกเทคโนโลยีขั้นสูงใน ๔ สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีระบบ ควบคุมอัตโนมัติ (ออโตเมชั่น) การควบคุมการทำงานเครื่องจักรกลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ซีเอ็นซี) มาตรวิทยา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

“ทั้ง ๔ สาขาคือวิชาชีพที่ต้องใช้แรงงานฝีมือระดับสูง และเป็นวิชาชีพที่ต้องพัฒนาเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเวียน เพราะมีความต้องการแรงงานกลุ่มนี้จำนวนมากทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจะพัฒนาแรงงานกลุ่มนี้ให้มีทักษะตามมาตรฐานสากลอย่างรวดเร็ว จึงต้องพัฒนาครูฝึกจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยสอนครูและแรงงานในพื้นที่ “นายวิชัยกล่าว

นอกจากนี้กรม ฯ ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มดังกล่าวด้วย จึงได้เตรียมจัดหาอุปกรณ์การฝึกและเทคโนโลยีเข้าไปช่วยในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อ เร็วๆ นี้ กรม ฯ ได้รับอุปกรณ์ฝึกการปฏิบัติงานอินเวอร์เตอร์ จำนวน ๑๐ ชุด มูลค่า ๖.๕ แสนบาท จากบริษัทยาสกาว่า อิเล็คทริค (ประเทศไทย) เพื่อช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาออโตเมชั่น โดยจะส่งอุปกรณ์ดังกล่าวไปประจำที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน และระยอง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีดรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีด้านนี้จำนวนมาก

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก